Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

yesterdaytodaytomorrow
3522 b3a5
Reposted fromfoina foina viaeverybodyliess everybodyliess
yesterdaytodaytomorrow
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari viaciarka ciarka
yesterdaytodaytomorrow
6069 6e2c 500
Reposted fromsunlovers sunlovers viaoutline outline
yesterdaytodaytomorrow
2826 3b6e
yesterdaytodaytomorrow

Mogę być aż za dobra w byciu samotnym.

— Grey's Anatomy
Reposted fromkarna karna viabeautifulwar beautifulwar
yesterdaytodaytomorrow
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
0481 e769
yesterdaytodaytomorrow
5833 0bbd 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
yesterdaytodaytomorrow
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viaVietus Vietus
yesterdaytodaytomorrow
Szczęśliwy dom - reszta jest nie ważna..  
— Sezon na miłość (serial)
Reposted fromSkydelan Skydelan viaVietus Vietus
yesterdaytodaytomorrow
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson
Reposted frommefir mefir viabomdia bomdia

July 01 2015

yesterdaytodaytomorrow
2180 dff5 500
Reposted frommartynkowa martynkowa
yesterdaytodaytomorrow
2443 6bf4
Reposted frommartynkowa martynkowa
yesterdaytodaytomorrow
0625 4348 500
Reposted frommartynkowa martynkowa
yesterdaytodaytomorrow
0636 2ed6 500
Reposted frommartynkowa martynkowa
yesterdaytodaytomorrow
0010 17c9 500
Reposted frommartynkowa martynkowa
yesterdaytodaytomorrow
1479 9211
Reposted frommartynkowa martynkowa
yesterdaytodaytomorrow
2803 a863 500
Reposted frommartynkowa martynkowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl