Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

yesterdaytodaytomorrow
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll viatobecontinued tobecontinued
yesterdaytodaytomorrow
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viatobecontinued tobecontinued
yesterdaytodaytomorrow
"Ale z przeszłością jest jak ze starymi butami,  które szkoda wyrzucić,  bo wciąż pamięta się, że były wygodne."

— Katarzyna Rygiel "Gra w czerwone"
yesterdaytodaytomorrow
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black viatobecontinued tobecontinued
yesterdaytodaytomorrow
7892 3be5
Reposted fromonlyman onlyman
yesterdaytodaytomorrow
4405 acde 500
Reposted fromtfu tfu viakatalama katalama

February 15 2019

yesterdaytodaytomorrow
9712 1347 500
Reposted frommoai moai viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
yesterdaytodaytomorrow
0195 6938 500
Reposted fromnutt nutt viaday11shadow day11shadow
yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
9516 966d 500
Reposted fromonlyman onlyman
yesterdaytodaytomorrow
6508 e96c 500
Reposted fromtfu tfu viasection section
yesterdaytodaytomorrow
3478 7456 500
Reposted fromtfu tfu viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow
3044 cc6d 500
Reposted fromonlyman onlyman viasection section
yesterdaytodaytomorrow
0674 47af 500
Reposted fromomphh omphh viakatalama katalama
yesterdaytodaytomorrow

- A spierdalaj
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać

yesterdaytodaytomorrow
(...) nagle poczułam, jak przylegam do niego każdym centymetrem skóry. Cała byłam jego, a on cały był mój.
— McFarlane Mhairi - Nie mów nic kocham cię
yesterdaytodaytomorrow
0041 644e 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaanastasie anastasie
yesterdaytodaytomorrow
2330 75fe 500
Reposted fromtfu tfu viakatalama katalama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl