Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

yesterdaytodaytomorrow
My, kobiety, jesteśmy dziś samodzielne i silne, ale pod koniec dnia, potrzebujemy przy sobie silnego mężczyzny o romantycznej duszy.
— Joanna Przetakiewicz
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viakamilab kamilab

July 04 2017

yesterdaytodaytomorrow

June 28 2017

yesterdaytodaytomorrow
7993 2a64 500
Reposted fromjethra jethra viaumierajstad umierajstad
yesterdaytodaytomorrow
3455 e03e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
yesterdaytodaytomorrow
3476 3479 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamoai moai
yesterdaytodaytomorrow
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
yesterdaytodaytomorrow

June 13 2017

yesterdaytodaytomorrow
Gdyby tylko można było wszędzie zabierać ze sobą osoby, dzięki którym czuje się co to szczęście, życie byłoby takie lepsze.
Reposted frominmyminds inmyminds viaVietus Vietus
yesterdaytodaytomorrow
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaVietus Vietus
yesterdaytodaytomorrow
Nienawiść to bagaż. Życie jest za krótkie by cały czas być wnerwionym. 
— Więzień nienawiści (1998)
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
yesterdaytodaytomorrow
9090 2ae5 500
Toruń
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaVietus Vietus
yesterdaytodaytomorrow
Da­waj so­bie ur­lop od złych emoc­ji, a pra­cuj nad pozytywnymi. 
Reposted fromcompanypfk companypfk viaVietus Vietus
yesterdaytodaytomorrow
2115 451e
proszę!
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaVietus Vietus
yesterdaytodaytomorrow
0806 0806
yesterdaytodaytomorrow

"Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą."

— ~ J. Twardowski
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaVietus Vietus
yesterdaytodaytomorrow
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
yesterdaytodaytomorrow
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
yesterdaytodaytomorrow
4521 c334 500
Reposted frompiehus piehus viawishyouwerehere wishyouwerehere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl