Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow

November 07 2017

yesterdaytodaytomorrow
4785 5962 500
Reposted fromnyaako nyaako viatrytobesuperwoman trytobesuperwoman

August 09 2017

yesterdaytodaytomorrow
9817 d399
Reposted fromiamstrong iamstrong

July 27 2017

yesterdaytodaytomorrow
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
yesterdaytodaytomorrow
3359 e199
Reposted frompeper peper viaborn2die born2die

July 24 2017

yesterdaytodaytomorrow
My, kobiety, jesteśmy dziś samodzielne i silne, ale pod koniec dnia, potrzebujemy przy sobie silnego mężczyzny o romantycznej duszy.
— Joanna Przetakiewicz
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viakamilab kamilab

July 04 2017

yesterdaytodaytomorrow

June 28 2017

yesterdaytodaytomorrow
7993 2a64 500
Reposted fromjethra jethra viaumierajstad umierajstad
yesterdaytodaytomorrow
3455 e03e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
yesterdaytodaytomorrow
3476 3479 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamoai moai
yesterdaytodaytomorrow
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
yesterdaytodaytomorrow
yesterdaytodaytomorrow

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
yesterdaytodaytomorrow

June 13 2017

yesterdaytodaytomorrow
Gdyby tylko można było wszędzie zabierać ze sobą osoby, dzięki którym czuje się co to szczęście, życie byłoby takie lepsze.
Reposted frominmyminds inmyminds viaVietus Vietus
yesterdaytodaytomorrow
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaVietus Vietus
yesterdaytodaytomorrow
Nienawiść to bagaż. Życie jest za krótkie by cały czas być wnerwionym. 
— Więzień nienawiści (1998)
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
yesterdaytodaytomorrow
9090 2ae5 500
Toruń
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaVietus Vietus
yesterdaytodaytomorrow
Da­waj so­bie ur­lop od złych emoc­ji, a pra­cuj nad pozytywnymi. 
Reposted fromcompanypfk companypfk viaVietus Vietus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl